★Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της υπηρεσίας ενημέρωσης alert-ddaΗ χρήση της υπηρεσίας ενημέρωσης παρέχεται από την εταιρεία «Κέντρο Επενδύσεων» μέσα από τον ιστότοπο www.dda.gr και αφορά σε ηλεκτρονική ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, οι οποίοι προκηρύσσονται από φορείς και αναθέτουσες αρχές της Ελλάδος. Για την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αποδοχή των ακόλουθων όρων από μέρους του πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί και η άριστη συνεργασία με την εταιρεία μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Ευελπιστούμε στην έναρξη μιας ολοκληρωμένης μακροχρόνιας συνεργασίας.

Σύντομη περιγραφή των όρων:

Η εταιρεία μας δεν εγγυάται 100% κάλυψη όλων των διαγωνισμών δημοσίου, αν και όπως θα διαπιστώσετε η κάλυψη που παρέχουμε είναι πολύ κοντά σε αυτό το απόλυτο νούμερο. Δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή επιπλέον κόστη από μέρους μας, ενώ είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την καθημερινή ενημέρωση που σας αποστέλλεται (ημερήσια ειδοποίηση) στο email σας.

ΈΝΑΡΞΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η έναρξη της συνεργασίας γίνεται με την πληρωμή της εκάστοτε συνδρομής, ενώ διακόπτεται αυτόματα με την πάροδο του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Η πληρωμή της συνδρομής σημαίνει ότι έχει γίνει ανάγνωση και η αποδοχή των Ειδικών Όρων. Η ανανέωση της εκάστοτε συνδρομής γίνεται μόνο με την εκ νέου πληρωμή του αντίστοιχου ποσού.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ/ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις πέραν του ενός και μοναδικού ποσού που αφορά στο εκάστοτε πακέτο συνδρομής (αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ως «συνολικό κόστος»). Η εταιρεία μας δεν προχωράει σε τροποποιήσεις ή αλλαγές κόστους. Επίσης δεν υπάρχει «αυτόματη ανανέωση» αυτοδικαίως ή αυτοβούλως από μέρους μας. Για την ανανέωση του εκάστοτε πακέτου συνδρομής μετά την πάροδο της ενεργής περιόδου, είναι ευθύνη του πελάτη να ζητηθεί.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του παρόντος ισχύει για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται η υπηρεσία ενημέρωσης. Αφορά στο συνδρομητικό πακέτο για το οποίο έχει γίνει πληρωμή από μέρους του πελάτη και όχι για τη δοκιμαστική περίοδο (trial period), στην διάρκεια της οποίας δεν υπάρχουν υποχρεώσεις / απαιτήσεις από κανένα μέρος. Κατά τη δοκιμαστική περίοδο (όπου οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς κόστος), μπορεί να γίνει ακύρωση της υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η πληρωμή της κάθε συνδρομής/ ανανέωσης/ ενεργοποίησης λαμβάνει χώρα μέσω τραπέζης, ενώ αποστέλλεται ηλεκτρονικά το τιμολόγιο κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας στον εκάστοτε πελάτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Η υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης παρέχεται από την εταιρεία «Κέντρο Επενδύσεων». Από μέρους μας καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της καθημερινής ενημέρωσης. Στόχος μας είναι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των δεδομένων που προσφέρονται να είναι όσο το δυνατόν ακριβή και αληθή. Παρόλα αυτά όλα τα δεδομένα προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, αναθέτουσες αρχές και φορείς αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε για σφάλματα τρίτων που ενδέχεται να πλήξουν την αξιοπιστία, την πληρότητα, ή την ορθότητα των δεδομένων. Να σημειωθεί ότι γίνεται συνεχής έλεγχος και διασταύρωση των ανακοινώσεων/ δημοσιεύσεων ώστε να επιτυγχάνεται κατά το μέγιστο δυνατό η καλύτερη δυνατή ποιότητα στο περιεχόμενο των πληροφοριών που προσφέρονται. Η εταιρεία μας όμως σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται για το περιεχόμενο ή ότι καλύπτεται το 100% της πληροφόρησης για τους δημόσιους διαγωνισμούς.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας (ειδικά σε περίπτωση αστοχίας) δεν ευθύνεται ως προς τις εξής περιπτώσεις:
 • Περιπτώσεις που φορείς/ αναθέτουσες αρχές της Ελλάδος δεν δημοσιοποιούν (ως όφειλαν) Διαγωνισμούς Δημοσίου, Διακηρύξεις, Προκηρύξεις, είτε τους δημοσιοποιούν με τρόπο ο οποίος να αποκρύπτει την ουσιαστική πρόσβαση από το ευρύ κοινό (λάθος ημερομηνίες, λάθος ταξινόμηση κατηγοριών, cpv κτλ)
 • Περιπτώσεις τροποποιήσεων ή «αλλαγών» σε ιστοτόπους φορέων και αναθέτουσων αρχών, απροειδοποίητα, με αποτέλεσμα να μην δημοσιοποιείται κάποια ανακοίνωση ή μια σχετική πληροφορία.
 • Περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές/ φορείς δεν έχουν ενημερώσει για πρόβλημα στην υπηρεσία τους ή ότι υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω άλλων εκτάκτων και μη περιπτώσεων (πχ στους servers κτλ).
 • Περιπτώσεις λανθασμένων δεδομένων ή περιεχόμενο πληροφοριών που προέρχονται από αναληθείς πηγές, λανθασμένες μεταφράσεις και απορρέουν από αυτές.
 • Περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών (πχ διακοπές, σφάλματα, λάθη, διαταραχές) του διαδικτύου ή του ιστοτόπου ή καθυστερημένης παραλαβής.
 • Περιπτώσεις διακοπής / μη διαθεσιμότητας του συστήματος λόγω εκτελέσεως εργασιών συντήρησης/ επικαιροποίησης/ αναβάθμισης χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στον Διαδικτυακό Χώρο και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την κρίση μας.
 • Περιπτώσεις κακόβουλων λογισμικών και ιών μέσω των παροχών/ εξυπηρετητών(servers)
 • Περιπτώσεις ελλιπούς λειτουργείας του Διαδικτύου ή εν γένει αδυναμία κατά την παροχή υπηρεσιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα άλλων φορέων ή τυχαίων γεγονότων/ ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ως περιπτώσεις ανωτέρω βίας οι περιπτώσεις πολέμου (ακόμα και αν δεν έχει κηρυχθεί), πράξεις αναταραχών, δολιοφθορών, τρομοκρατίας, θεομηνίες, εκρήξεις, εμπρησμοί και πυρκαγιές. Ακόμα συγκαταλέγονται περιπτώσεις όπως απεργίες, εμπάργκο καθώς και βλάβες δικτύων και τεχνικού εξοπλισμού ή λογισμικού.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία μας δεν θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τις εκ του νόμου και των παρόντων όρων χρήσης απορρέουσες υποχρεώσεις της λόγω μη εκπλήρωσης αυτών ή πλημμελούς ή εκπρόθεσμης εκπλήρωσης αυτών. Δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση ως προς τις προσδοκίες του εκάστοτε πελάτη.

Η εταιρεία μας ευθύνεται να αποζημιώσει τον πελάτη μόνον σε περίπτωση δόλου, βαρείας αμέλειας και παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων από μέρους μας. Περιπτώσεις εξ ελαφράς αμελείας παράβασης σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων αποκλείονται. Αποκλείονται επίσης αξιώσεις για περιπτώσεις αποζημίωσης έμμεσων, ειδικών ή τυχαίων ζημιών, ή εξόδων που προκύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας τέλος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων των πελατών χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τίποτα σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Τα αρχεία που διατηρούνται αφορούν αποκλειστικά την επικοινωνία ή φορολογικούς λόγους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
 • Ο πελάτης/ συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την κατοχή και χρησιμοποίηση του ενδεδειγμένου τεχνικού εξοπλισμού που θα επιτρέψει τη σωστή και επιθυμητή λήψη και αξιοποίηση των παρεχόμενων από την πλατφόρμα ενημέρωσης.
 • Ο πελάτης/ συνδρομητής αναλαμβάνει να παρέχει πλήρη, ακριβή και αληθή στοιχεία κατά τη διαδικασία της δημιουργίας του επιχειρηματικού προφίλ. Κατά τον προσδιορισμό των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης, είναι αναγκαία η ύπαρξη όλων εκείνων των υποδείξεων και αναγκών προκειμένου να καλυφθεί πλήρως το εκάστοτε επιχειρηματικό προφίλ.
 • Ο πελάτης/ συνδρομητής υποχρεούται να διατηρεί τους κωδικούς πρόσβασης του εμπιστευτικά και προσωπικά και να μην τους γνωστοποιεί σε τρίτους. Είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων έχει προκληθεί από αυτόν καθώς και για ζημιές που προκλήθηκαν από τη μη ορθή και συμφωνημένη χρήση των δεδομένων που του παρέχονται.
 • Ο πελάτης/ συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο email που έχει δηλώσει προς ενημέρωση, καθώς και να ελέγχει το email του για ειδοποιήσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις που η ειδοποίηση έρχεται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (bulk/ junk mail).
 • Η προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή γενικά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών προς οποιονδήποτε τρίτο απαγορεύεται αυστηρά από τον πελάτη/ συνδρομητή.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δεδομένα και οι εφαρμογές διατίθενται στους Συνδρομητές για προσωπική χρήση και όχι για εμπορική. Δεν δύναται ο πελάτης/ συνδρομητής να αναπαραγάγει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες των Υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα με βάση την συμφωνημένη χρήση σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, να προβεί σε απόσυρση της πρόσβασης του πελάτη από το δίκτυο των παροχών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση επιστροφή χρημάτων αποκλείεται. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα της να προβεί σε οποιεσδήποτε περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών διέπεται από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των Συνδρομητών της και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς.

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, που ρητά συμφωνείται ότι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, παρέχει στο μη υπαίτιο μέρος δικαίωμα για λύση της παρούσας και να αξιώσει αποζημίωση για όποια ζημία ήθελε υποστεί.

ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο συνδρομητής συμφωνεί ότι το παρόν διέπεται από την ελληνική νομοθεσία με αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. Οι όροι που αναγράφονται παραπάνω για τις υπηρεσίες ενημέρωσης διέπονται και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Συνδρομητής αποδέχεται την παραλαβή περαιτέρω ενημέρωσης από την εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους καθυστέρηση της ασκήσεως ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που προκύπτει από τον νόμο ή την παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 12

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 9

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.